Giấy phép xây dựng: Phụ lục kèm theo Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn - phần 2

  Phụ lục kèm theo Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng - phần 2

  PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 1)

  (Trang 1)

  (Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

  Cơ quan cấp GPXD                                                                                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        -------                                                                                                                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                                                                                                           ---------------

                                                                                                                                                                                  ………., ngày …… tháng ….. năm ……

  GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

  Số:       /GPXD

  (Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

  1. Cấp cho: ………………………………………………………………….

  - Địa chỉ:

  Số nhà: ….. Đường (phố) ….. Phường (xã): ....Quận (huyện).... Tỉnh, thành phố …………

  2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) ……………………………

  - Theo thiết kế: ……………………………………….

  - Do: (tên tổ chức tư vấn) …………………lập

  - Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ………………………………

  - Gồm các nội dung sau:

  + Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): ……………………………………

  + Cốt nền xây dựng công trình: …………………………………………………..

  + Mật độ xây dựng: …………….., hệ số sử dụng đất: ………………………..

  + Chỉ giới đường đỏ: ……………….., chỉ giới xây dựng: ………………………..

  + Màu sắc công trình: …………………………………

  + Chiều sâu công trình (tính từ cốt 0,00 đối với công trình có tầng hầm): ……………

  Đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp thì bổ sung các nội dung sau:

  + Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): …………. m2

  + Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng): ……….. m2

  + Chiều cao công trình: …………. m;

  + Số tầng (trong đó ghi rõ số tầng hầm và tầng lửng): ………………..

  Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

  3. Giấy tờ về đất đai: ………………………………….

  4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; Quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

  Nơi nhận:                                                                                                                                                                   Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

  - Chủ đầu tư;                                                                                                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)
  - Lưu VT;....                                                                                                                                                                                                    

  (Trang 2)

  CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

  1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

  2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

  3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

  4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

  5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

   

  ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

  1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: ………………………………………..

  2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………………………………….

                                                                                                                                                                                                    …… ngày ……tháng ….. năm ……

                                                                                                                                                                                                  Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

                                                                                                                                                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)


  PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 2)

  (Trang 1)

  (Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

  Cơ quan cấp GPXD                                                                                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        -------                                                                                                                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                                                                                                           ---------------

                                                                                                                                                                                  ………., ngày …… tháng ….. năm ……

  GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

  Số:      /GPXD

  (Sử dụng cho công trình ngầm)

  1. Cấp cho: ………………………………………………………………………………

  - Địa chỉ:

  - Số nhà: …… Đường (phố) …… Phường (xã): …… Quận (huyện).... Tỉnh, thành phố: ...

  2. Được phép xây dựng công trình theo những nội dung sau: ………………………..

  - Theo thiết kế: …………………………..

  - Do: (tên tổ chức tư vấn) ……………… lập

  - Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): …………………………………………

  - Gồm các nội dung sau:

  - Tên công trình: ……………………………………………………………..….

  - Vị trí xây dựng: ………………………………..

  + Điểm đầu công trình (Đối với công trình theo tuyến): ……………………..

  + Điểm cuối công trình (Đối với công trình theo tuyến): ………………………………

  - Quy mô công trình: ……………………………………………………………….

  - Tổng chiều dài công trình: ……………………………………………m.

  - Chiều rộng công trình: …… từ: ……………. m, đến: …………………m.

  - Chiều sâu công trình: ……. từ: ……………. m, đến: …………………m.

  - Khoảng cách nhỏ nhất đến công trình lân cận: …………………………………………..

  3. Giấy tờ về đất đai: …………………………………

  4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

  Nơi nhận:                                                                                                                                                                   Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

  - Chủ đầu tư;                                                                                                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)
  - Lưu VT;....                                                                                                                                                                                                    

  (Trang 2)

  CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

  1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

  2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

  3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

  4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

  5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

   

  ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

  1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: ……………………………………………..

  2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………………………………………………..

                                                                                                                                                                                                  …… ngày ……tháng ….. năm ……

                                                                                                                                                                                                  Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

                                                                                                                                                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)

  PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 3)

  (Trang 1)

  (Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

  Cơ quan cấp GPXD                                                                                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        -------                                                                                                                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                                                                                                           ---------------

                                                                                                                                                                                  ………., ngày …… tháng ….. năm ……

  GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

  Số:      /GPXD

  (Sử dụng cho công trình theo tuyến trong đô thị)

  1. Cấp cho: …………………………………………………………………………..

  - Địa chỉ:

  - Số nhà: ……….. Đường ………. Phường (xã):…… Quận (huyện)….. Tỉnh, thành phố: …………

  2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) ……………………………

  - Theo thiết kế: ……………………………………

  - Do: (tên tổ chức tư vấn) ……………… lập

  - Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ………………………………………..

  - Gồm các nội dung sau:

  + Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): …………………………………………….

  + Hướng tuyến công trình: ……………………………………………………….

  + Cốt nền xây dựng công trình: ……………………………………………………………

  + Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến): ……………………………….

  3. Giấy tờ về đất đai: …………………………………….

  4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

  Nơi nhận:                                                                                                                                                                   Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

  - Chủ đầu tư;                                                                                                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)
  - Lưu VT;....     

  (Trang 2)

  CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

  1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

  2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

  3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

  4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

  5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

   

  ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

  1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: ……………………………………………………………

  2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ……………………………………………

                                                                                                                                                                                                          …… ngày ……tháng ….. năm ……

                                                                                                                                                                                                  Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

                                                                                                                                                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)

  PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 4)

  (Trang 1)

  (Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

  Cơ quan cấp GPXD                                                                                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        -------                                                                                                                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                                                                                                           ---------------

                                                                                                                                                                                  ………., ngày …… tháng ….. năm ……

  GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

  Số:     /GPXD

  (Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình không theo tuyến)

  1. Cấp cho: ………………………………………………………………….

  - Địa chỉ:

  - Số nhà: ……. Đường ……. Phường (xã): ….. Quận (huyện)…….. Tỉnh, thành phố: ……..

  2. Được phép xây dựng hạng Mục công trình: (tên hạng Mục công trình) ………

  - Theo thiết kế: …………………………………..

  - Do: (tên tổ chức tư vấn) …………….. lập

  - Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ………………………………

  - Gồm các nội dung sau:

  * Giai đoạn 1:

  + Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): ………………………………………

  + Cốt nền xây dựng công trình: …………………………………………….

  + Mật độ xây dựng: ……….., hệ số sử dụng đất: ………………………….

  + Chỉ giới đường đỏ: …………, chỉ giới xây dựng: ………………………

  + Diện tích xây dựng: ……. m2

  * Giai đoạn 2:

  + Tổng diện tích sàn xây dựng: ……… m2

  + Chiều cao công trình: ………..m

  + Số tầng (ghi rõ số tầng hầm, tầng lửng): ……… tầng

  + Màu sắc công trình: ……………………………..

  Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

  3. Giấy tờ về đất đai: ………………………………………….

  4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

  Nơi nhận:                                                                                                                                                                   Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

  - Chủ đầu tư;                                                                                                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)
  - Lưu VT;....     

  (Trang 2)

  CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

  1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

  2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

  3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

  4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

  5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

   

  ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

  1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: ……………………………………………

  2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………………………………..

                                                                                                                                                                                                          …… ngày ……tháng ….. năm ……

                                                                                                                                                                                                  Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

                                                                                                                                                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)

  PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 5)

  (Trang 1)

  (Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

  Cơ quan cấp GPXD                                                                                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        -------                                                                                                                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                                                                                                           ---------------

                                                                                                                                                                                  ………., ngày …… tháng ….. năm ……

  GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

  Số:      /GPXD

  (Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến trong đô thị)

  1. Cấp cho: ……………………………………………………………

  - Địa chỉ:

  - Số nhà: ……. Đường ……. Phường (xã): …… Quận (huyện)…… Tỉnh, thành phố: ....

  2. Được phép xây dựng hạng Mục công trình: (tên hạng Mục công trình) ……………..

  - Theo thiết kế: ………………………………………

  - Do: (tên tổ chức tư vấn) ………………..lập

  - Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): …………………………………….

  - Gồm các nội dung sau:

  * Giai đoạn 1:

  + Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): …………………………………………….

  + Hướng tuyến công trình: ………………………………………………………….

  + Cốt nền xây dựng công trình: …………………………………………………..

  + Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến):

  * Giai đoạn 2:

  + Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): ………………………………………..

  + Hướng tuyến công trình: ……………………………………………………..

  + Cốt nền xây dựng công trình: ………………………………………………………..

  + Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến):

  3. Giấy tờ về đất đai: ……………………………………..

  4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

  Nơi nhận:                                                                                                                                                                   Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

  - Chủ đầu tư;                                                                                                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)
  - Lưu VT;.... 

  (Trang 2)

  CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

  1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

  2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

  3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

  4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

  5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

   

  ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

  1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: …………………………………………..

  2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ………………………………………………….

                                                                                                                                                                                                          …… ngày ……tháng ….. năm ……

                                                                                                                                                                                                  Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

                                                                                                                                                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)

  PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 6)

  (Trang 1)

  (Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

  Cơ quan cấp GPXD                                                                                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        -------                                                                                                                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                                                                                                           ---------------

                                                                                                                                                                                  ………., ngày …… tháng ….. năm ……

  GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

  Số:       /GPXD

  (Sử dụng cấp cho dự án)

  1. Cấp cho: ……………………………………………………………

  - Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

  Số nhà: ….. Đường (phố) ….. Phường (xã): ….. Quận (huyện) …… Tỉnh, thành phố: ………

  2. Được phép xây dựng các công trình thuộc dự án: ……………………….

  - Tổng số công trình: (n) công trình

  - Công trình số (1-n): …………………………

  (Ghi theo nội dung tại các Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5 .... phù hợp với từng loại công trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng)

  3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: …………………………………….

  4. Ghi nhận các công trình đã khởi công:

  - Công trình: ………………………..

  - Công trình: …………………………

  5. Giấy phép có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

  Nơi nhận:                                                                                                                                                                   Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

  - Chủ đầu tư;                                                                                                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)
  - Lưu VT;....     

  (Trang 2)

  Chủ đầu tư phải thực hiện các nội dung sau đây:

  1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

  2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

  3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

  4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

  5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

   

  ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

  1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: …………………………………………………

  2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ……………………………………………..

                                                                                                                                                                                                          …… ngày ……tháng ….. năm ……

                                                                                                                                                                                                  Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

                                                                                                                                                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)

   

  Liên hệ với chúng tôi

  ( Các trường có dấu * là bắt buộc phải nhập )

  • Cửa nhôm đúc
   Cửa nhôm đúc,cổng nhôm đúc,cổng nhà biệt thự
   www.cuanhomduc.com
  • Cổng nhôm đúc
   Sản xuất Cổng nhôm đúc,cổng biệt thự đẹp,cổng nhà đẹp
   www.congnhadep.com
  • Hàng rào nhôm đúc
   Hàng rào nhôm đúc,hàng rào biệt thự,hàng rào hợp kim nhôm
   www.hangraonhomduc.com
  • Cầu thang nhôm đúc
   Cầu thang nhôm đúc,lan can cầu thang nhôm đúc,cầu thang biệt thự
   www.cauthangnhomduc.com

  Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên để nhận được sự tư vấn tốt nhất về dự án xây dựng của bạn