Giấy phép xây dựng: Phụ lục kèm theo Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn phần 3

  Phụ lục kèm theo Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng- phần 3

  (Trang 1)PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 7)

  (Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

  Cơ quan cấp GPXD                                                                                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        -------                                                                                                                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                                                                                                           ---------------

                                                                                                                                                                                  ………., ngày …… tháng ….. năm ……

  GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

  Số:       /GPXD

  (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ)

  1. Cấp cho: ……………………………………………………………………..

  - Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

  - Số nhà: ……… Đường….. Phường (xã): ….. Quận (huyện).... Tỉnh, thành phố: …..

  2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) ………………………………

  - Theo thiết kế: ……………………………….

  - Do: ………………………………………..lập

  - Gồm các nội dung sau:

  + Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): …………………………………………………

  + Cốt nền xây dựng công trình: …………………………………………………………

  + Mật độ xây dựng: …….., hệ số sử dụng đất: …………………………….

  + Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: ………………………………………….

  + Màu sắc công trình (nếu có): ………………………

  + Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): …………….m2

  + Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng) …………..…m2

  + Chiều cao công trình: ………..m; số tầng ………….

  Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc.

  3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: ……………………………..

  4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; Quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

  Nơi nhận:                                                                                                                                                                   Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

  - Chủ đầu tư;                                                                                                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)
  - Lưu VT;....     

  (Trang 2)

  CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

  1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

  2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

  3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

  4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

  5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

   

  ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

  1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: …………………………………………………..

  2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………………………………………………………

                                                                                                                                                                                                          …… ngày ……tháng ….. năm ……

                                                                                                                                                                                                  Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

                                                                                                                                                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)


  PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 8)

  (Trang 1)

  (Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

  Cơ quan cấp GPXD                                                                                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        -------                                                                                                                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                                                                                                           ---------------

                                                                                                                                                                                  ………., ngày …… tháng ….. năm ……

  GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH/NHÀ Ở

  Số:      /GPSC (GPCT)

  1. Cấp cho: …………………………………………………………………..

  - Địa chỉ: …………………………………………………………..

  - Người đại diện: ………………………………. Chức vụ: ……………………………

  - Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………

  - Số nhà: …………. Đường (phố) …………… Phường (xã) ……………………………….

  - Quận (huyện) ……………………………. Tỉnh, thành phố: ………………………………….

  - Số điện thoại: …………………………………………………………………………………..

  2. Hiện trạng công trình: ……………………………………………………………………….

  - Lô đất số: ………………………………….. Diện tích ….. m2.

  - Tại: …………………………………………… . …………………………………….

  - Phường (xã) ……………………… Quận (huyện) ……………… Tỉnh, thành phố: ………

  - Loại công trình: ……………………………..Cấp công trình: ……………………………..

  - Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………..m2.

  - Tổng diện tích sàn: …………m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

  - Chiều cao công trình: ……m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

  - Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

  3. Được phép sửa chữa, cải tạo với nội dung sau: ………………………..

  - Loại công trình: ………………………. Cấp công trình: ………………………….

  - Diện tích cải tạo: …….m2.

  - Tổng diện tích sàn: …….m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

  - Chiều cao công trình: …….. m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

  - Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

  4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất và sở hữu công trình: ……………………….

  5. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

  Nơi nhận:                                                                                                                                                                   Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

  - Chủ đầu tư;                                                                                                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)
  - Lưu VT;....     

  (Trang 2)

  CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

  1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

  2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

  3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

  4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

  5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

   

  ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

  1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: …………………………………………………………..

  2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ……………………………………………………

                                                                                                                                                                                                          …… ngày ……tháng ….. năm ……

                                                                                                                                                                                                  Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

                                                                                                                                                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)

  PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 9)

  (Trang 1)

  (Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

  Cơ quan cấp GPXD                                                                                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        -------                                                                                                                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                                                                                                           ---------------

                                                                                                                                                                                  ………., ngày …… tháng ….. năm ……

  GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH

  Số:      /GPDDCT

  1. Cấp cho: ………………………………………………………………………………………

  - Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

  - Số nhà: ……….. Đường (phố): ……………………………………………………………

  - Phường (xã): ……………………. Quận (huyện) ………………………………………….

  - Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………..

  2. Được phép di dời công trình:

  - Tên công trình: ……………………………………………………………..

  - Từ địa Điểm: (ghi rõ lô đất, địa chỉ)

  - Quy mô công trình: (diện tích mặt bằng, chiều cao công trình)

  - Tới địa Điểm: ………: (ghi rõ lô đất, địa chỉ)

  - Lô đất di dời đến: (diện tích, ranh giới)

  - Cốt nền công trình di dời đến: ………………………………………………………

  - Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: ……………………………………………………….

  3. Thời gian di dời: Từ …………… đến ……………..

  4. Nếu quá thời hạn quy định tại giấy phép này phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

  Nơi nhận:                                                                                                                                                                   Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

  - Chủ đầu tư;                                                                                                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)
  - Lưu VT;....     

  (Trang 2)

  CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

  1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

  2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

  3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

  4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

  5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

   

  ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

  1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: ……………………………………………………

  2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ……………………………………………………..

                                                                                                                                                                                                          …… ngày ……tháng ….. năm ……

                                                                                                                                                                                                  Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

                                                                                                                                                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)

  PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 10)

  (Trang 1)

  (Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

  Cơ quan cấp GPXD                                                                                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        -------                                                                                                                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                                                                                                           ---------------

                                                                                                                                                                                  ………., ngày …… tháng ….. năm ……

  GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN

  Số:        /GPXD

  (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)

  1. Nội dung tương ứng với nội dung của giấy phép xây dựng đối với các loại công trình và nhà ở riêng lẻ.

  2. Công trình được tồn tại đến: ………………….

  3. Chủ đầu tư phải tự dỡ bỏ công trình, không được đòi hỏi bồi thường phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời hạn ghi trong giấy phép được cấp.

  4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; Quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

  Nơi nhận:                                                                                                                                                                   Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

  - Chủ đầu tư;                                                                                                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)
  - Lưu VT;....     

  (Trang 2)

  CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

  1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

  2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

  3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

  4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

  5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

   

  ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

  1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: ………………………………………………….

  2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ………………………………………………….

                                                                                                                                                                                                          …… ngày ……tháng ….. năm ……

                                                                                                                                                                                                  Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

                                                                                                                                                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)

  Liên hệ với chúng tôi

  ( Các trường có dấu * là bắt buộc phải nhập )

  • Cửa nhôm đúc
   Cửa nhôm đúc,cổng nhôm đúc,cổng nhà biệt thự
   www.cuanhomduc.com
  • Cổng nhôm đúc
   Sản xuất Cổng nhôm đúc,cổng biệt thự đẹp,cổng nhà đẹp
   www.congnhadep.com
  • Hàng rào nhôm đúc
   Hàng rào nhôm đúc,hàng rào biệt thự,hàng rào hợp kim nhôm
   www.hangraonhomduc.com
  • Cầu thang nhôm đúc
   Cầu thang nhôm đúc,lan can cầu thang nhôm đúc,cầu thang biệt thự
   www.cauthangnhomduc.com

  Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên để nhận được sự tư vấn tốt nhất về dự án xây dựng của bạn